MahdiNOVE گنگ هست ولی خب کنکوره همیشه طراحاش نشون دادن خیلی با دانش اموز شوخی دارن