جزئیات گروه

دهم

دانش آموزان مقطع دهم آلاء | شرایط عضویت در این گروه: دانش‌آموز مقطع دهم بودن