تاپیک های کلاس های رفع اشکال راه ابریشم2
هندسه آقای کبریایی گسسته، آمارو احتمال آقای ثابتی حسابان و ریاضی تجربی آقای ثابتی
زیست آقای جوهری فیزیک آقای یاری حسابان و ریاضی تجربی آقای نباخته
شیمی آقای حاجی سلیمانی مشاوره آقای اسماعیلی ریاضی و آمار انسانی آقای محمدزاده