سلام رفقای آلایی
برای عروض به شدت پیشنهاد میکنم شعرهای مختلف رو بخونید
آهنگ سنتی گوش بدید
علی الخصوص محمد معتمدی
و این برنامه مشاعره شبکه آموزش میزاره
اون مجریش خیلی شعر رو قشنگ میخونه