توی درس ۵ دهم جامعه شناسی یه جمله نوشته که:
از دو طریق میتوانیم متوجه شویم که جهان های اجتماعی متنوع هستند و تنوع دارند :
به سایر نقاط جهان نگاه کنیم
به گذشته تاریخی خود نگاه کنیم
تو بعضی از تست ها دیدم که یکیش مقدم بر اون یکیه اما دقیق متوجه نشدم کدوم مقدمه
حالا کدوم مقدمه و کدوم موخر؟

@انسانیا