جزئیات گروه خصوصی

فارغ التحصیلان آلاء

‌گروه آلایی هایی که دانشجو یا فارغ‌التحصیل شدن | شرایط عضویت در گروه فارغ التحصیلان: فارغ‌التحصیل شدن (از کنکور)، تکمیل نام و نام‌خانوادگی در پروفایل