دوست عزیز منظور از ناطق بودن دارای اندیشه و تفکر بودن هست.