راه خفن برای معادله هایی که در نگاه اول دلتا میخواد