• سلام
    مجانب قایم چه رابطه ای با دامنه تابع داره؟
    باید عضوش باشه؟(تو هموگرافیک و لوگاریتم و... نیست)
    نباید عضوش باشه(تو تابع های کسری چند بار دیدم که اقای ثابتی ریشه مخرج و به عنوان مجانب رد کرد چون تو دامنه نبود)

    @ریاضیا