سوال احتمال دارم اینجانب لطفا پاسخ دهید  • بر روی هریک از چند کارت یکسان، اعداد سه رقمی حاصل از جایگشت ترکیبات مجموعه اعداد 2و4و5و6و7 را نوشته و به تصادف یک کارت از بین آنها بیرون می آوریم .با کدام احتمال ، دو رقم از عداد این کارت،فرد میباشند؟


وارد شوید تا پست بفرستید