@ایمورتال در جزوات آقای امینی فرد گفته است: ممنون خیلی بدرد بخور بود خواهشی کنم. خوشحالم که مورد استفاده قرار گرفت