MAHSAA26 در کوئیز شماره 1: زیست دهم گفته است: M.an در کوئیز شماره 1: زیست دهم گفته است: بسم الله الرحمن الرحیم 1. در هرلایه از لوله گوارش که امکان وجود بافت پوششی وجود دارد................. . 1-پرده های اندام های درون شکم را از خارج به هم وصل می کند. 2-یاخته های ماهیچه ای مخطط دیده می شود. 3-رگ ها همانند بافت پیوندی سست مشاهده می شود. 4-داخلی ترین یاخته ها ،همان یاخته های بافت پوششی هستند. 3 ۳