چند سوال درسی • 1..کره نوزاد در کلنی ولوکس ایاهیچکدام از مراحل گوارش را انجام میدهد(یعنی میشه بگیم هضم به معنی جذبه واسه اون)؟

  2-ایا در مری حرکات موضعی داریم؟
  3-(در ارتباط با پرزها ووجود یک ردیف سلول پوششی درون روده باریک)ایا مویرگهای خونی ورگ ته بسته لنفی:درون ان وجز ان هستند نه درون یک بافت پیوندی مستقل(تست قرمز)...یا اینکه...بافتی پیوندی در زیر سلولها در بر گیرنده ی انهاست(خیلی سبز)؟
  4-بیکربنات سدیم درون روده باریک,دوباره جذب(تست قرمز) خون می شود یا بازجذب(خیلی سبز)(برخی معتقدندبازجذب مخصوص کلیه است فقط)
  5-در روده باریک اینکه,موکوز ومایع نمکی بدون انزیم ازغده های روده ترشح میشوند وانزیمها از سلولهای روده...ایامیتونیم کلمات سلول وغده را بجای همدیگر بکار ببریم؟
  6-بالاخره گلیسرول در روده باریک وجود دارد یا نه؟(طبق کتاب درسی اره...اما طبق خیلی سبز خیر)


وارد شوید تا پست بفرستید