سوال ازفصل اول  • سلام
    اگردرنمودارp-vچرخه ب صورت دايره باشدوجهت آن ساعتگردباشدچگونه بيشترين وكمترين مقداردماراميتوان محاسبه كرد؟؟؟بادليل...  • می دانیم نمودارهای هم دما در صفحه p-v به صورت منحنی های هموگرافیک است. کافیست تعدادی نمودار هموگرافیک رسم کنید که در دماههای مختلف باشد. محل برخورد نزدیک ترین نمودار به محورهای مختصات با دایره، کمترین دما و محل برخورد دورترین منحنی با دایره، بیشترین دما را نشان می دهد.
    البته اگر نمودار دابره به گونه ای باشد که مرکز آن روی نیمساز دستگاه p-v قرار داشته باشد و محورهای هم به مقیاس شده باشند، در اینصورت با رسم نیمساز و تعیین محل برخورد آن با دایره می توان دمای کمینه و بیشینه را تعیین کرد.


وارد شوید تا پست بفرستید
 

کاربران فعال این بخش

47
آنلاین

22.2k
کاربران

10.7k
موضوع ها

726.4k
دیدگاه‌ها