صدای اول قلب  • صدای اول قلب همین نقطه ی Rاست که مشخص کردم. درسته؟!
    متن جایگزین  • باسلام ببین صدای اول قلب به طوریک لحظه ای نیست که بلکه ازقلهRشروع می شود وتقریبا تاکمی قبل از اغاز موجTیعنی اوایل انقباض بطنی ادامه پیدا میکنه ولی به هرحال ازقله Rاغاز میشه
    درضمن صدای دوم ازکمی قبل از موجT(پایان انقباض بطنی)اغازو درانتهای Tتموم میشه


وارد شوید تا پست بفرستید
 

کاربران فعال این بخش

23
آنلاین

22.5k
کاربران

10.8k
موضوع ها

752.8k
دیدگاه‌ها